خانه / عمومی و متفرقه / پایان نامه / دانلود پایان نامه بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي

دریافت جدیدترین پروژه ها و مقالات

هدف این سایت انتشار مقالات، تحقیق، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در اینترنت جهت استفاده دانشجویان رشته های مختلف به صورت "کاملا رایگان" است. در صورتی که مایلید جدیدترین پروژه ها و مقالات رایگان دانشجویی را در اختیار داشته باشید، ایمیل خود را از طریق فیلد زیر ثبت کنید تا در صورت اضافه شدن به سایت به صورت رایگان به ایمیل شخصی شما ارسال شود. توجه داشته باشید که مقالات ارزشمند و گرانبها فقط برای اعضایی ارسال میشد که ایمیلشات ثبت شده باشد.
بعد از مشترک شدن ، برای شما ایمیلی ارسال خواهد شد که در آن ایمیل یک لینک جهت تایید اشتراک خود می باشد. برای تایید اشتراک خود روی لینک کلیک کنید. در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید اینجا را کلیک کنید

دروس مهندسی صنایع دروس مدیریت آموزش رباتیک
دروس مهندسی معماری دروس مهندسی برق آموزش برنامه نویسی
دروس مهندسی پزشکی دروس مهندسی کنترل آموزش طراحی وبسایت
دروس مهندسی نرم افزار دروس مهندسی قدرت آموزش راه اندازی سایت
آموزش مهارت های بازار کار دروس مهندسی عمران آموزش زبان انگلیسی
آموزش ساخت بازی موبایل دروس مهندسی مکانیک آموزش مجموعه آفیس
آموزش طراحی 3 بعدی دروس مهندسی شیمی آموزش برنامه نویسی اندروید
آموزش پروژه محور C# علوم اقتصادی و مالی آموزش برنامه نویسی C#

دانلود پایان نامه بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي

 

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي و شاخص‌هاي رشد ارقام بهاره كلزا‎

قالب بندی:  Word, PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  به منظور بررسي اثر تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد برصفات زراعي و شاخص هاي رشد ارقام بهاره كلزا (Brassica napus L.) آزمايشي به صورت كرت‌هاي يك بار خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال 83-1382 در مزرعه تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا شد. در اين آزمايش، آبياري به عنوان عامل اصلي در دو سطح شامل آبياري معمول يا آبياري پس از 60 ميلي‌متر تبخير از تشتك كلاس A ( شاهد) و تنش خشكي (قطع آبياري از مرحله خورجين دهي به بعد) و ارقام بهاره كلزا به عنوان عامل فرعي در ده سطح شامل ارقام Comet, Goliath ، Sw Hot Shot, Eagle, Sw 5001،19-H،Hyola 401، Hyola 420 ، Option 500 و Quantum بودند. در اين تحقيق از كليه مراحل فنولوژيكي گياه يادداشت برداري به عمل آمد. همچنين صفاتي نظير: ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، قطر ساقه ، طول خورجين ساقه اصلي، شاخه فرعي، طول خورجين، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي ، تعداد خورجين در بوته ، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت و درصد روغن دانه و عملكرد روغن دانه، اندازه گيري شدند.نتايج حاصل نشان داد كه اثر سطوح مختلف آبياري بر صفات تعداد شاخه فرعي دربوته، قطر ساقه، طول خورجين شاخه فرعي، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملكرد روغن دانه معني دار گرديد. همچنين اثر رقم بر صفاتي نظير ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، طول خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، طول خورجين، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملكرد دانه معني دار شد. اثرات متقابل آبياري و رقم نيز بر صفات ارتفاع بوته وعملكرد بيولوژيك معني دار گرديد. تعداد خورجين در بوته در شرايط تنش خشكي دركليه ارقام كاهش يافت( البته غيرمعني دار). بيشترين تعداد دانه در خورجين در شرايط آبياري معمول به رقم Quantum (7/18 عدد) و در شرايط تنش خشكي به رقم Option 500 (1/12عدد) اختصاص يافت. بيشترين وزن هزار دانه در شرايط آبياري معمول و تنش خشكي به ترتيب با ميانگين 52/4 و 49/4 گرم مربوط به رقم Hyola 401 و كمترين آن با ميانگين 44/3 گرم مربوط به Comet بود. ارقام Option 500،19-H،Eagle و Comet به ترتيب با ميانگين 4725،4567،4467 و 4419 كيلوگرم در هكتار، بيشترين عملكرد دانه را در شرايط آبياري معمول دارا بودند. همچنين ارقام 19-H, Option 500, Hyola 420 , Sw 5001 , Eagle به ترتيب با ميانگين 3889 ، 3863،3831،3731 ،3708 كيلوگرم در هكتار، ارقام برتر در شرايط كم آبي ( قطع آبياري از مرحله خورجين دهي به بعد) بودند كه از لحاظ عملكرد روغن دانه نيز جزء ارقام برتر بوده‌اند. بيشترين ميزان عملكرد بيولوژيك در شرايط آبياري معمول با ميانگين 19390 كيلوگرم در هكتار به رقم Eagle و در شرايط تنش خشكي با ميانگين 11420 كيلوگرم در هكتار به رقم Hyola 401 تعلق داشت. شاخص برداشت بالاتر رقم Option 500 (295/0) در شرايط آبياري معمول و همچنين شاخص برداشت بالاتر رقم Hyola 401 (274/0)‌در شرايط تنش خشكي نسبت به ساير ارقام مورد بررسي، بيان گر اين است كه اين ارقام، درصد بيشتري از مواد فتوسنتزي را در شرايط مختلف رطوبتي به دانه ها اختصاص داده اند. همبستگي ساده صفات مورد آزمون نشان داد كه عملكرد دانه با شاخص برداشت، عملكرد روغن دانه، درصدروغن دانه، تعداد خورجين در بوته، تعداد خورجين در شاخه فرعي، طول خورجين شاخه فرعي، قطر ساقه و تعداد شاخه فرعي در بوته همبستگي مثبت بسيار معني دار و با طول خورجين بوته، همبستگي مثبت معني دار نشان داد. در بررسي شاخص هاي رشد مشخص گرديد كه تنش خشكي سبب كاهش وزن خشك كل گياه (TDW)، وزن خشك برگ (LDW) و شاخص سطح برگ (LAT) گرديد. البته در شرايط تنش خشكي، بالاترين وزن خشك كل گياه با ميانگين8/2477 گرم بر متر مربع مربوط به رقمHyola 420، بالاترين وزن خشك برگ با ميانگين7/330 گرم بر مترمربع مربوط به رقمOption 500 و بالاترين شاخص سطح برگ با ميانگين 64/5 مربوط به رقم Sw 5001 بود. بر پايه نتايج حاصله مي توان اين گونه استنباط نمود كه ارقام 19-H , Option 500,Eagle نسبت به ساير ارقام مورد بررسي، سازگاري بهتري با تنش خشكي داشتند و توانستند هم در شرايط آبياري معمول و هم در شرايط تنش خشكي عملكرد بالاتري را توليد نمايند. بنابراين اين سه رقم قابل توصيه از ديدگاه زراعت در شرايط تنش كم آبي ( دو بار آبياري كمتر نسبت به شرايط معمول ) مي باشند.

فهرست:

چکیده

مقدمه

فصل اول: كليات

 تاريخچه

 كلياتي دربارة كلزا

 اهميت و جايگاه كلزا در ايران

 سطح زيركشت، توليد و عملكرد كلزا در جهان و ايران

 تركيب شيميايي دانه كلزا

 خصوصيات گياه شناسي

 ريشه

 ساقه

 برگ

 گل

 ميوه

 دانه كلزا

 مراحل فنولوژي

 اكولوژي كلزا

 كاشت

 آماده سازي زمين

 تاريخ كاشت

 ميزان بذر وتراكم بوته

 عمق و ابعاد كاشت

 روش كاشت

 داشت

 نيازهاي غذايي

 علف‌هاي هرز

 آفات و بيماري‌ها

 برداشت

 خرمن كوبي

 انبار كردن

فصل دوم : بررسي منابع

 تنش

 تنش خشكي يا تنش آبي

 مكانيزم‌هاي مقاومت به خشكي

 تنظيم اسمزي

 تأثير تنش خشكي بر رشد برگ

 تأثير تنش خشكي بر رشد ساقه و برگ

 عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكي ورژيمهاي رطوبتي

 تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه

 تأثير تنش خشكي بر اجزاي عملكرد

 تعداد خورجين در گياه بوته

 تعداد دانه در خورجين

 وزن هزار دانه

 شاخص برداشت

 تأثير تنش خشكي بر صفات كيفي

 درصد روغن دانه

 تجزيه و تحليل رشد

 تجمع ماده خشك

 شاخص سطح برگ

فصل سوم : مواد و روش ها

 مشخصات محل اجراي آزمايش

 مشخصات آزمايش

 معرفي تيمارها

 طرح آزمايشي

 تجزيه آماري

 عمليات زراعي

 آماده سازي زمين

 کاشت

 داشت

 برداشت

 برآورد شاخص هاي رشد

 نمونه برداري

 تعيين سطح برگ

 تعيين وزن خشك برگ و وزن خشك كل

 اندازه گيري صفات كمي

 اندازه گيري صفات كيفي مورد مطالعه

 تعيين درصد روغن دانه

 تعیین مراحل فنولوژیکی

فصل چهارم : نتايج و بحث

 تأثير تنش خشكي بر ويژگيهاي مورفولوژيكي، ساختاري و زراعي

 ارتفاع بوته

 تعداد شاخه فرعي در بوته

 قطر ساقه

 طول خورجين ساقه اصلي

 طول خورجين شاخه فرعي

 طول خورجين بوته

 تعداد خورجين در ساقه اصلي

 تعداد خورجين در شاخه فرعي

 تعداد خورجين در بوته

 تعداد دانه در خورجين ساقه فرعي

 تعداد دانه در خورجين شاخه فرعي

 تعداد دانه در خورجين

 وزن هزار دانه

 عملكرد دانه

 عملكرد بيولوژيك

 شاخص برداشت

 تأثير تنش خشكي بر روي صفات كيفي

 درصد روغن دانه

 عملكرد روغن دانه

 تأثير تنش خشكي بر روي شاخص‌هاي رشد

 وزن خشك كل گياه

 روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی

 روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

 روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

 وزن خشك برگ

 روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی..

روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

 شاخص سطح برگ

 روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی

روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

 همبستگي ساده صفات مورد مطالعه

 نتيجه گيري كلي

 پيشنهادات

دانلود پایان نامه بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي
فرستنده : رشيد بهرامي
حجم فایل : 2,390 کیلوبایت

در صورتی که هنگام باز کردن فایلهای فشرده به پسورد نیاز بود، از www.prozhe.com استفاده کنید
مهدی
۲۱:۰۲ ~ ۱۶ دی ۱۳۹۱

با سلامخیلی از سایت خوبتان ممنونم. من دانشجوی رشته توسعه روستایی هستم در صورت امکان مقالات و پاین نامه های این رشته را نیز داخل سایت بیاورید. با تشکر

زهره
۰۷:۴۱ ~ ۱۷ دی ۱۳۹۱

سلام
خواهشا فایل word گزارش کارآموزی عکاسی رو برای من بفرستید .
zhr_ebadi@yahoo.com

علی معصومی
۰۹:۳۸ ~ ۱۸ دی ۱۳۹۱

خیلی عالی ممنون از زحمتتان

عبدالظاهر توانا
۱۶:۰۹ ~ ۲۰ دی ۱۳۹۱

سلام وتشکر فروان از شما که این انجمن علمی را ساختید ومشکلات هزاران نفر را حل کردید. من آموزش ویندوز 7 را ضرورت داشته ودارم میخواهم آن را برایم روان کنید .

محدثه
۰۷:۱۷ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۱

سلام،می خواستم بدونم چطور میتونیم مقاله مورد نظر خودم رو دریافت کنم (با یک عنوان مشخص)؟

sam
۰۸:۳۷ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۱

لطفا پایان نامه درخصوص مدیریت با فرمت word در صورت امکان برام ارسال کنید .
sam.arya58@yahoo.com

مجید مجیدی
۲۳:۳۹ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۱

سلام خواهشا از پروژه های رشته کنترل ابزار دقیق هم روی سایتتون قرار بدید
ممنون

یاراحمدی
۲۰:۳۵ ~ ۱ اسفند ۱۳۹۱

با سلام و باتشکر از سایت خوبتان خواهش دارم در صورت امکان اگر پایان نامه ای در رابطه با تاثیر آتش سوزی بر زادآوری درختان جنگل در دسترستون است برایم بفرستید ممنون میشم.

رویا
۰۳:۴۳ ~ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲

باسلام وخسته نباشید لطفا ازگزارش هفتگی کاراموزی هم مطالبی برروی سایت بگذارید من دانشجوی پیام نورمهندسی کشاورزی هستم

شکیبا
۲۳:۱۶ ~ ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

با سلام.لطفا پایان نامه های ارشد بیوتکنولوژی در مورد روش real timeبر روی گیاه کلزا و بررسی تنش های محیطی بر روی این گیاه رو واسم ارسال کنید.پایان نامه های دانشجوهای تهران

فرشید بهاروند
۰۱:۵۰ ~ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خواهشمند است در صورت موجود بودن پایان نامه در خصوص گیاه شبدر ارسال نمایید با تشکر

رضا
۱۰:۵۷ ~ ۲۸ دی ۱۳۹۲

باسلام

لطفا”اگه راجب این دو سوال چیزی دارید بفرستید.مرسی

1-ent0stroma چیست؟

2-ساختار ثانویه تیپ b در5srdna چگونه است؟

sajad
۰۱:۱۹ ~ ۴ بهمن ۱۳۹۲

باعرض سلام.لطفآاگرپایان نامه درخصوص اثرسالیسیلیک اسید برتنش اخرفصل گیاه روغنی کلزا موجود است برام ارسال کنید

voila
۱۱:۳۲ ~ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲

با سلام لطفا پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی کلزا رو برام ارسال کنید

nazila
۱۲:۲۹ ~ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲

سلام.لطفا پايان نامه هاي ارشد بيوتكنولوژي در خصوص اثر كمبود آب برروي گياه كلزا را برايم ارسال فرماييد.همچنين اگر منابع و جزوات مورد نياز براي آزمون دكتراي بيو تكنولوژي را در دسترس دارين لطفا ارسال كنين.

sajjd
۱۵:۴۱ ~ ۲۹ دی ۱۳۹۳

با سلام.با تشکر از سایت خوب و مفیدتون.ممنون میشم اگه در مورد تغذیه گیاهان زراعی و باغی پایان نامه ای داشته باشین برام بفرستین

mary
۱۵:۳۸ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

با سلام و تشکر از سایت خوب و مفید تون. لطفا پایان نامه های درباره ارشد رشته گیاهان دارویی و بخصوص پایان نامه های که در شرایط رویشگاه های طبیعی بر روی گیاهان دارویی کار شده است برام بفرستین. ممنون و تشکر

mary
۱۵:۴۰ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

با سلام و تشکر از سایت مفید شما. لطفا پایان نامه درباره رشته گیاهان دارویی و رشته داروسازی که بر روی گیاهان دارویی کار کردن برام بفرستین.

mary
۱۵:۵۲ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

با سلام لطفا پایان نامه های که نام میبرم را ارسال کنید. با تشکر
۱٫ ارزیابی مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و ژنتیکی آویشن کرمانی
۲٫ بررسی فیتوشیمیایی گیاه جاه شیر
۳٫ بررسی فیتوشیمیایی گیاه Euphorbia heterodena Jand et. Spack

سید سالار حبیب پور
۱۰:۴۱ ~ ۴ خرداد ۱۳۹۴

با سلام و عرض ادب و تشکر از شما
اگر پایان نامه درخصوص
۱-اثرسالیسیلیک اسید بر تنش خشکی در گیاه روغنی کلزا
۲- تغذیه گیاهان زراعی و باغ
۳- گیاهان دارویی
دارید برای اسنجانب ارسال فرمایید.
ممنون و سپاسگزار

علی طالبی
۱۰:۳۶ ~ ۱۳ خرداد ۱۳۹۴

سلام
بابت همه مطالب مفید که در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهید ممنون . اگه امکانش هست در مورد نوار تیپ های آبیاری قطره ای برام مطالب بفرستید .
ممنون از همه دوستان

فاطیما
۱۲:۰۵ ~ ۶ تیر ۱۳۹۴

با سلام و خسته نباشید لطفا پایان نامه ایی در خصوص ارقام جدید کلزا برایم بفرستید.تشکر

فاطمه
۱۸:۰۴ ~ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

سلام میشه لطفا پایان نامه در مورد کاربرد زئولیت در تنش خشکی گیاهان بزارید