پروژه دات کام

پروژه دات کام

عضویت در پروژه

در صورتی که مایلید جدیدترین پروژه ها و مقالات دانشجویی را در اختیار داشته باشید، ایمیل خود را از طریق فیلد زیر ثبت کنید تا در صورت اضافه شدن به سایت به صورت رایگان به ایمیل شخصی شما ارسال شود. توجه داشته باشید که مقالات ارزشمند و گرانبها فقط برای اعضایی ارسال میشد که ایمیلشات ثبت شده باشد. پس از ثبت، بر روی لینک تاییدی که ارسال خواهد شد کلیک کنید تا ثبت نام نهایی شود. در حال حاضر بیش از 250 هزار نفر عضویت خود را در وب سایت پروژه دات کام نهایی کرده اند.

عنوان پروژه :  بررسی عوامل اقتصادی موثر بر روی تصادفات جادهای در ایران

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : حوادث جادهای و تلفات ناشی از آن یکی از چالشهای کنونی جوامع بشری است که هزینههای اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند، به گونهای که در این کشورها تصادفات جادهای به عنوان یکی از علل اساسی مرگ و میر شناخته شده است. متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل موثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی وخامت این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی شناسایی برخی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر تصادفات جاده ای در قالب فرضیه زیست است. بر اساس فرضیه مذکور می توان اینگونه استنباط کرد که میزان تلفات جادهای در مراحل ( EKC) محیطی کوزنتس اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا میکند و در نهایت به سبب پیشرفتهای تکنیکی، افزایش میزان سرمایهگذاری در بخش های مرتبط، و بهبود مراقبتهای پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می یابد. لذا این مطالعه به تجزیه و ۱۳۸۰ ) و – به ترتیب برای دورههای زمانی ( ۱۳۸۸ OLS تحلیل ارتباط مذکور در قالب دو روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و ۱۳۵۰ ) پرداخته است. نتایج بهدست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که میتوان مدعی شد، رشد -۱۳۸۸) اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونهای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود. بهعبارت دیگر این همان وارون کوزنتس است که در ارتباط با تلفات ترافیکی و تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران مصداق پیداکرده U رابطهی است. از دیگر نتایج بهدست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایهگذاری در زیرساختهای بخش حملونقل، بهبود مراقبتهای پزشکی و شاخص فرهنگی با تلفات ترافیکی میباشد. اما تعداد وسایل نقلیه سرانه دارای یک ارتباط مستقیم با میزان تلفات جادهای میباشد.

فهرست :

 تعریف مساله و بیان نکات اصلی

 ضرورت انجام پژوهش

 فرضیه تحقیق

 هدف تحقیق

 روش انجام تحقیق

 روش گردآوری اطلاعات و داده ها

 تعاریف و مفاهیم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 مقدمه

 چارچوب نظری تحقیق

 نظریات اقتصادی و ایمنی جادهها

 بررسی سیستمی مسئله تصادفات جاده ای

 عوامل مختلف مؤثر بر تصادفات جاده ای

 مکانیسم اثرگذاری تولید ناخالص داخلی بر تلفات جاده ای

 مکانیسم اثرگذاری ناوگان وسایل نقلیه بر تلفات جاده ای

 مکانیسم اثرگذاری تکنولوژی پزشکی بر تلفات جاده ای

 مکانیسم اثرگذاری تأسیسات زیربنایی راهها بر تلفات جاده ای

 رویکردهای مختلف در ارتباط با مشکلات زیست محیطی و رشد اقتصادی

 مفهوم منحنی زیست محیطی کوزنتس

تشریح فرم تابعی منحنی زیست محیطی کوزنتس

 فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ارتباط با تلفات جادهای

 سابقه تحقیق

 مروری بر مطالعات خارجی

 مروری بر مطالعات داخلی

روش شناسی تحقیق و تدوین مدل

تحلیل وضعیت ایمنی ترافیک در ایران با توجه به ارقام و نمودارها

 روشهای اقتصاد سنجی مورد مطالعه تحقیق

آزمونهای مانایی

 آزمون ریشه واحد برای مانایی

 آزمون دیکی فولر

 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

 تعریف همجمعی و مفهوم اقتصادی آ ن

 آزمون انگل گرانجر و انگل گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی

روش داده های ترکیبی

 آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل

 اثرات ثابت و اثرات تصادفی

 آزمون هاسمن

 معرفی مدل و شرح متغیرها

 شرح دادهها و متغیرهای مدل

برآورد مدل و تحلیل نتایج

مانایی متغیرها

 نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای بررسی مانایی

 تحلیل همجمعی متغیرهای مدل برآوردی

 بررسی فروض کلاسیک

 نرمال بودن جملات پسماند

 عدم ناهمسانی واریانس

 عدم خودهمبستگی

 عدم وجود همخطی

 برآورد مدل به روش داده های ترکیبی

 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج

نتیجه گیری کلی و ارائه راهکار

مروری بر خطوط کلی پژوهش

 نتایج آزمون فرضیه ها

 نتیجه گیری کلی تحقیق

 پیشنهادات

منابع

پیوستها