خانه / بایگانی برچسب: استفاده از دستور پیوندي براي بازنمایی قواعد فارسی

بایگانی برچسب: استفاده از دستور پیوندي براي بازنمایی قواعد فارسی

دانلود پایان نامه ترجمۀ ماشینی انگلیسی به فارسی‎

  عنوان پایان نامه :  ترجمۀ ماشینی انگلیسی به فارسی‎ قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : با افزودن مفهوم ویژگی ویکسان سازي ویژگیها به دستورمستقل از متن،مفهوم دستور یکسان سازي ایجاد می شود که داراي قدرت مدل سازي بالاتري نسبت به دستور مستقل ازمتن خواهد بود. این افزایش سبب شده است که از آن دستور بتوان در کاربردهاي وسیعی از حوزة پردازش زبان طبیعی مانند پردازش معنایی وترجمه ماشینی استفاده کرد. کارهاي مشابهی با استفاده از این دستور در کاربرد ترجمۀ ماشینی انگلیسی به فارسی صورت گرفته است.در این مقاله نمونۀ دیگري از کاربرد دستور یکسان سازي در ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی ذکر می شود که علاوه برآنکه دستور مذکور در تحلیل نحوي استفاده می شود، از قواعد یکسان سازي به منظور انتقال به ساختار زبان مقصد نیز استفاده می شود. در واقع ترجمۀ جمله ها خود در قوانین یکسان ساز تولید می شود. و نیز بازنمایی دستور زبان را میتوان مهمترین فاز در سامانه هاي پردازش زبان طبیعی بهشمار آورد. دستورهاي به کاررفته در این سامانه ها عموماً دستورهاي مبتنی بر واحد یا ساختاري اند که میکوشند جمله را با تجزیه به واحدهاي ریزتر تحلیل کنند. روش تجزیه چارت یکی از سریعترین روشهاي تجزیه …

ادامه نوشته »