• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
 • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
 • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
 • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
 • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

دانلود پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

عنوان پایان نامه :  ارائه مدل عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی در شرکت فرودگاههاي کشور

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : تاکنون عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش بر روي خلاقیت و یادگیري سازمانی کاري بس دشوار و زمانبر میباشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادي از عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل که با عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت و یادگیري سازمانی مشترك میباشند را به عنوان متغیرهاي مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی به عنوان متغیرهاي وابسته تحقیق بررسی شده است. پس از تعیین و تایید شاخصهاي مرتبط با متغیرهاي مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماري توزیع گردید. با انجام تحلیل آماري بر روي دادههاي جمع آوري شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، تمامی هفت عامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تاثیر تواماً متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، تنها دو عامل استراتژيها و سیاستهاي دانشمحور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی می شوند.

فهرست :

شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن

 زمینۀ پژوهش

 پرسش هاي پژوهش

 اهداف پژوهش

 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 فرضیه هاي پژوهش

 کاربردهاي پژوهش

 مزایاي حاصل از پژوهش

 روش تحقیق

 روش و ابزار گردآوري اطلاعات

 مطالعات کتابخانه اي

 تحقیقات میدانی

 جامعه آماري

 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

 ساختار کلی پایان نامه

فصل دوم : مروري بر ادبیات موضوع

مقدمه

 بخش اول: مدیریت دانش

 دادهها، اطلاعات و دانش

 دانش مستتر و آشکار

 تعاریف مدیریت دانش

 سیستمهاي مدیریت دانش

 نقش افراد در مدیریت دانش

 عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش

 بخش دوم: خلاقیت سازمانی

 تعاریف خلاقیت

 خاستگاه خلاقیت

 دیدگاههاي فرآیند خلاقیت

 سطوح خلاقیت

 دیدگاهها در مورد افراد خلاق

 عوامل موثر بر خلاقیت

 عوامل فردي

 عوامل محیطی

 عوامل گروهی

 عوامل سازمانی

 خلاقیت سازمانی در سازمانها

 عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت سازمانی

 بخش سوم: یادگیري سازمانی

 تعریف یادگیري و عناصر آن

 تعاریف یادگیري سازمانی

 انواع یادگیري سازمانی

 ویژگیهاي یادگیري سازمانی

 یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده

 تهدیدهاي فناوري اطلاعات در یادگیري سازمانی

 موانع به کارگیري یادگیري سازمانی

 عوامل کلیدي موفقیت یادگیري سازمانی

 جمعبندي

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه

 روش جمع آوري داده ها

 طراحی پرسشنامه

 روایی و پایایی

 متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق

 متغیرهاي مستقل تحقیق

 متغیرهاي وابسته تحقیق

 فرضیهها و مدل پیشنهادي تحقیق

 معیارها و شاخصهاي تحقیق

 روش هاي آماري

آزمون دوجمله اي و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS

تک نمونه اي با نرم افزار  t  آزمون SPSS

آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS

آزمون رگرسیون خطی چندگانه با نرم افزار SPSS

با نرم افزار  Tukey HSD  تحلیل واریانس با آزمون SPSS

تحلیل مدل معادلات ساختاري با نرم افزار LISREL

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

 آمار توصیفی نمونه آماري

 آمار استنباطی نمونه آماري

 تبیین و تفسیر متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق

 مقایسه بخش هاي مختلف جامعه آماري به کمک تحلیل واریانس

 آزمون فرضیه هاي تحقیق به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی پنجم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ششم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هفتم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هشتم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی نهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی یازدهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوازدهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سیزدهم

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهاردهم

 بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق به کمک رگرسیون خطی چندگانه  بررسی تاثیر متغیرهاي مستقل بر خلاقیت سازمانی

 بررسی تاثیر متغیرهاي مستقل بر یادگیري سازمانی

 بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاري

 تشریح مدل معادلات ساختاري

 ارائه مدل نهایی به کمک مدل معادلات ساختاري

فصل پنجم : نتیجه گیري و پیشنهادات

مقدمه

 نتایج و دستاوردهاي حاصل از تحقیق

 مدل نهایی تحقیق

 محدودیت هاي تحقیق

 پیشنهادات و راهکارهاي بهبود براي شرکت فرودگاههاي کشور

 پیشنهادات براي تحقیقات آتی

اگر موفق به دانلود فایل نشدید مرورگر خود را تغییر دهید و یا لینک دانلود را در صفحه جدید مرورگر خود باز کنید ( گزینه Open in new tab )
در صورتی که هنگام باز کردن فایلهای فشرده به پسورد نیاز بود، از www.prozhe.com استفاده کنید

ارسال شده ها 87 دیدگاه برای مطلب “دانلود پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات”

 1. امیرحسین گفت:

  سلام باتشکراز سایت خوبتون دانشجوی ترم اخر مهندسی نرم افزار هستم پایان نامه درزمینه هوش مصنوعی یاتکنولوژی های جدیدمرتبط باitمیخواستم اگر ترجیحا اگر wordبشه خیلی عالیه.اگر کسی از دوستان دیگم داشتن بزرگواری کنن ممن

 2. yasi گفت:

  سلام من دانشجوی کارشناسی آی تی هستم چند تا موضوع برای پایان نامم میخوام خیلیم زود میخوام اصلا وقت ندارم لطفا تحقیقاتی باشه با تشکر فراوان.

 3. yasi گفت:

  سلام .من چند تا موضوع برای پایان نامم میخوام کارشناسی هستم لطفا تحقیقاتی باشه خیلی زود میخوام چون وقت ندارم با تشکر فراوان

 4. ویدا گفت:

  باسلام و خسته نباشید
  پایان نامه برای مدرک کارشناسی رشته فناوری اطلاعات IT –
  موضوع پایان نامه: کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی
  لطفا اگر در این خصوص پایان نامه ای دارید برایم ارسال کنین با تشکر از زحماتتون

 5. سمیه گفت:

  سلام لطفا پایان نامه درمورد نقش فناوری اطلاعات در مدیریت بحران برام بفرستید لطفا

 6. sara گفت:

  سلام با تشکر از سایت خوبتون ..من موضوع پروژه ام “تاثیر فناوری اطلاعات در دانشگاه” است اگه پایان نامه شبیه این موضوع دارید برام بفرستید.فوری فوری..مرسی

 7. علی گفت:

  با سلام
  بنده پایان نامه ای با عنوان شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری را دارم

 8. Armin گفت:

  با سلام وعرض ادب من دانشجوی کارشناسی کامپیوتر هستم.
  واسه درس پروژه پایانی Css 3 رو خواستند اگه میشه واسم ایمیل کنید.

 9. n گفت:

  با سلام
  من دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات هستم .دنبال یه موضوع راحت برای پایان نامه میگردم.چون بچه کوچک دارم نمی تونم خیلی از خونه بیرون برم.خواهش می کنم منو راهنمایی کنین.ممنون

 10. الهه گفت:

  سلام من رشتم مدیریت دولتی هستش لطفا موضوع پرژه در مورد بررسی نقش فناوری اطلاعات درشهرداری برای دانلود دراین سایت بذارید هرچی گشتم این موضوع رو پیدا نکردم باتشکر لطفا موضوع رو بذارید.

 11. شهلا گفت:

  با سلام وتشکر
  آیا ممکنه یک پایان نامه ای که در زمینه مدیریت باشد و دارای تحلیل آماری باشد به همراه ترجمه انگلیسی اش ( فقط بخش تحلیل آماری اش۹ به اشتراک بگذارید؟؟ممنون و سپاس از شما.

 12. سپیده نادری گفت:

  سلام
  وقت بخیر . من از اعضای سایت هستم .ممکنه لطف کنید ۲ یا ۳ مقاله مروری در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآفرینی برام بفرستید.
  سپاس

 13. arya گفت:

  باسلام وتشکرازشما،اگرامکانش هست ی پایان نامه درمورد ارزیابی موفقیت هوشنمندسازی مدارس درایران ویایکی ازشهرهای ایران واسم بفرستین.ترجیحا وردباشه.مرسی

 14. شیدا گفت:

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون . من یه پایان نامه مربوط به درس سیستم های اظلاعات پیشرفته میخوام .ممنون میشم اگر پایان نامه مرتبط دارید برام ارسال کنید . یکی از کارای کلاسیم نقد یک پایان نامه و ارائه در ۵ ۶ صفحه هستش .لطفا کمک کنید . پیشاپیش از لطف شما متشکرم

 15. فاطمه سجادی گفت:

  سلام پایان نامه ای باعنوان بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان رشته مدیریت دولتی می خواستم من از اعضای سایتتون هستم خواهشا برام بفرستید

 16. ناشناس گفت:

  سلام
  سایت خیلی خوبی دارید
  من دانشجوی رشته it هستم و بای موضوع پایان نامه انتخاب کنم گیج شدم ، نمیدونم چی باید انتخاب کنم ، به سایت های زیادی سر زدم ولی به نتیجه ای نرسیدم لطفا کمکم کنید

 17. طاهره گفت:

  باسلام لطفا فایل پروپزال یاپایان نامه درمورد وجدان کاری درارتباط با مدیریت شهری برام بفرستید .باتشکر

 18. سارا گفت:

  تروخدا برام ایمیل کنید لطفا

 19. سارا گفت:

  سلام من برای درس ارائه مطالب علمی و فنی نیاز فوووووووری به ارائه کتبی با موضوع دانش مدیریت (km)در فناوری اطلاعات دارم

 20. حسن بیگی گفت:

  با سلام خواهشمندم اصل پایان نامه را از روی سایت برداشته و فقط مقاله مرتبط با آن را در سایت قرار دهید. متاسفانه مشاهده شده از این مقاله کپی برداری میگردد. ممنون

 21. الناز گفت:

  سلام خسته نباشید
  امروز اتفاقی سایتت دیدم .خاطر پایان نامه به مشکل خوردم.موضوعش تاثیر فناوری جدید اطلاعات در برنامه آموزشی برافزایش کیفیت آموزش
  اگه واستون زحمت نیست کمکم کنید نیاز فوووووووووووووووری دارم.(رشته علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی )

 22. رويا گفت:

  سلام و خسته نباشيد
  ميخواستم بپرسم از نظر حقوق معنوي استفاده از پايان نامه ها اشكالي دارد يا نه؟؟
  من از اعضاي سايتتون هستم،لطفا فايل ورد اين پايان نامه را برايم ايميل فرمائيد.
  با سپاس

 23. mosavi گفت:

  سلام من 4 تا پروژه در زمینه نیازسنجی اطلاعاتی به زبان انگلیسی میخوام جدید باشن

 24. نیما گفت:

  سلام خسته نباشید…میشه لطف کنین فایل word این پایان نامه رو برای من بفرستین…ممنون…به خدا کارم خیلی گیره…

 25. دريا گفت:

  با تشكر از مدير سايت
  دوستان اگه موضوع پايان نامه در مورد مديريت فناوري اطلاعات و تاثير اون در بهبود وضعييت زندگي معلولين و افراد خاص و يه چيز هاي در اين رابطه داريد بهم بگيد .ممنون

 26. فائز گفت:

  با سلام
  لطفا ورد اين پايان نامه را در صورت امكان برام ارسال نماييد.ممنون

 27. شیبانی گفت:

  با سلام لطفا پایان نامه ای با عنوان تاثیر فناوری اطلاعات بر هوشمندسازی مدارس در شهر تهران با کاربد داده کاوی برای من ارسال فرمایید
  با سپاس فراوان

 28. شیبانی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  لطف می کنید یک پایان نامه در ارتباط با هوشمندسازی مدارس یرای من ارسال کنید.اگر بتوانید پایان نامه ای با عنوان : ارزیابی فناوری نوین آموزشی هوشمند در مدارس ایران برایم بفرستید بینهایت ممنون می شوم
  با سپاس فراوان

 29. مهدیه گفت:

  سلام لطف می کنید پایان نامه راجع به مدیریت ارتباط با مشتری برام ارسال کنید .با تشکر

 30. حامد گفت:

  با سلام و خسته نباشيد
  بنده در قسمت نظر دهي پايان نامه رشته مديريت فناوري اطلاعات كه ارسال كننده ان اقاي محسن حسن بيگي مي باشد ذكر كرده بودمكه بنده نياز مبرمي به فايل پروپوزال و فايل تحليل اماري spss اين پايان نامه دارم. لطفا اطلاعات تماس يا ايميلي از ايشان براي بنده ارسال بفرماييد
  با تشكر

 31. hadi گفت:

  با سلام.لطفا فایل ورد این پروژه را برام ارسال کنید. خیلی ممنون میشیم.هزینه اش هم هرچی باشه پرداخت میکنم.

 32. raheleh گفت:

  salam manam wordesho mikham mishe bara manam befrestid mammnooon az zahamateton

 33. ali گفت:

  salam khaheshan in payan namaro be man ham email bezanin
  ba tashakor

 34. محمد گفت:

  سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون من هر کاری کردم نشد پایان نامه با موضوع نقش مدیریت دانش فناوری اطلاعات را دانلود کنم لطف کنید به ایمیل من هم بفرستید ممنوم

 35. sedighe zare گفت:

  با سلام میشه لطفا پایان نامه با موضوع نقش مدیریت دانش درفناوری اطلاعات برام ایمیل کنید. ممنون میشم.

 36. مسعود گفت:

  سلام
  تشکر از پایان نامه مفید و خوبتون.لطفا فایل ورد این پایان نامه را واسم ایمیل کنید اورژانسی نیازش دارم.ممنون میشم
  MCLAREN.1984@YAHOO.COM

 37. محسن حسن بیگی گفت:

  با سلام
  بنده به عنوان نویسنده پایان نامه, از طرفی از اینکه مطالب نوشته شده در این تحقیق مورد استفاده دوستان قرار گرفته خوشحالم, اما انتشار فایل پایان نامه کار مرسومی نیست و بنده به هیچ وجه فایل پایان نامه رو برای سایت پروژه دات کام ارسال نکرده ام و کار مسولین این سایت به هیچ وجه اخلاقی نمی باشد. دوستانی هم که تقاضای ارسال فایل word را داشته اند بهتر است بجای کپی برداری از مطالب دیگران کمی برای کارهای علمی و پژوهشی وقت صرف کنند. متاسفم که تقلب در جامعه علمی کشور هم مشابه بخشهای دیگر زیاد شده است. با ارزوی داشتن محیط علمی بااخلاق در ایران
  ———-
  مدیر سایت : با سلام. این سایت فقط فایل هایی که از طریق بخش آپلود به اشتراک گذاشته میشود را برای استفاده سایرین و با نام فردی که آپلود کرده است قرار مید. اگر شما فایل را آپلود نکرده اید ممکنه است یکی از اطرافیان شما به نامتان ارسال کرده باشد

 38. الف گفت:

  با سلام وخسته نباشید اگر ممکنه فایل ورد ای پایان نامه رو برام بفرستید ممنون

 39. الف گفت:

  با سلام اگه میشه فایل وورد ای پایان نامه رو برام بفرستید خیلی ممنون

 40. معصومه گفت:

  salam.mishe in payan namaro baraye man email konin,kheili behesh ehtiaj daram
  atefeh_hadavan@yahoo.com

 41. هاجر گفت:

  باسلام خسته نباشید می خواستم برام پایان نامه بفرستید با موضوع تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی با تشکر

 42. ليلا گفت:

  با سلام
  يه پاورپوينت يا pdf در مورد تجهيزات سخت افزاري كامپيوتر نيازمندم
  ممنون

 43. نرگس گفت:

  یه پروژه درمورد هوش مصنوئی میخواستم.مرسی

 44. المیرا گفت:

  باسلام وخسته نباشید وباتشکر ازسایت خوبتان ،خواهشمندم فایل وورد پاپان نامه مذکور رابرام ارسال فرمایید

 45. شایان گفت:

  سلام
  به مقاله يا پايان نامه اي در خصوص خود اظهاري مالياتي نيازم مبرم دارم
  با تشکر

 46. شایان گفت:

  سلام خسته نباشيد
  احتراما به مقاله اي در خصوص خواظهاري مالياتي احتياج مبرم دارم
  کمک کنيد ممنون ميشم

 47. AHMAD گفت:

  با عرض سلام
  باتشکر از پایان نامه مفیدتون.
  اگه مقاله یا پایان نامه در مورد ارزیابی کارایی(بهره وری-اثربخشی)در سازمان های دولتی در مورد سیستم اطلاعاتی مدیریت چیزی دارید به ایمیلم بفرستید.
  با تشکر

 48. memol گفت:

  با تشکر بسیار زیاد…اگه ممکنه پایان نامه های دیگری در ارتباط با مدیریت دانش اینجا قرار بدید و یا هر پایان نامه دیگری رو برام میل کنید ممنون میشم

 49. sahar گفت:

  salam khahesh mikonam payaname reshte modiriat dolati bzarid foooooooooooooooooori

 50. hossein گفت:

  با تشکر باز هم از این پایان نامه ها در سایت بگذارید اگه امکان داره فایل ورد آنرا برایم ایمیل نماید.h.delbazeh@gmail.com

 51. الف گفت:

  سلام

  ممنون از سایت خوبتون اگه ممکنه من پرسشنامه ای در باره فناوری اطلاعات و مدیریت دانش می خواستم ممنون می شم برام ارسال کنید

  با تشکر

 52. سام گفت:

  سلام و خسته نباشید خدمت شما لطفا فایل ورد این پایان نامه رو برام بفرستید باتشکر

 53. mazyar گفت:

  اگرکسی درموردفناوری اطلاعات ارتباطات بربهبودارتباطالت سازمانی مقاله ای پایان نامه ای داردبرام ارسال کند روی این موضوع کارمیکنم سال اخرارشدم

 54. اریا گفت:

  سلام با تشکر از زحمات شما اگه امکان داره فایل ورد پایان نامه را برایم ایمیل کنید.qizbas@yahoo.com

 55. الهام گفت:

  مرسی

  به پروزه ای درباره ی مدیریت صنعتی نیاز داشتم.

  باتشکر

 56. الهام گفت:

  با سلام
  پروزه ای در مورد مدیریت صنعتی میخواستم مرسی از زحمات شما

 57. آرمان گفت:

  با سلام
  اول از همه کمال تشکر را از سایت فوق العادتون دارم.. در ثانی می خوام از این دوست عزیزمون در ارتباط با پروژه اش تشکر کنم که براش بسیار زحمت کشیدند…اگر براتون مقدور باشه نیاز مبرمی به فایل ورد این پروژه دارم….ممنون میشم derakhti.arman@gmail.com

 58. آلما گفت:

  ببخشید این ایمیلم هست ممنون میشم.
  Alma.parmin@yahoo.com

 59. آلما گفت:

  سلام
  من به چند تا موضوع در رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای پروژه نیاز دارم اگه کسی برام ایمیل کنه ممنون میشم.

 60. بهنام گفت:

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  با اینکه می دونم کار درستی نیست اما اگر امکان داره فایل ورد پایان نامه را برام ارسال کنید.

  مرسی

 61. زهره دهقان گفت:

  سلام
  با تشکر از زحمات شما

 62. فرنوش گفت:

  پایان نامه خیلی خوبیه. می خواستم اگه بشه فایل ورد آن را برام بفرستید. farnoosh_po@yahoo.com

 63. spinas گفت:

  سلام، از پایان نامه تون استفاده کردم، من هم این ترم با آقای دکتر ناظمی درس دارم ، اگه زحمتی نیست از طریق ایمیل با هم در ارتباط باشیم. مرسی

 64. ناصر گفت:

  با سلام و تشکر و سپاس از ارائه پایان نامه بسیار عالیتان خواهشمندم فایل ورد آنرا برایم ارسال فرمائید. متشکرم

 65. زهرا گفت:

  با سلام و تشکر من نیاز فوری به مقاله ای در باره مدیریت و اقتصاد به زبان انگلیسی همراه با ترجمه و منابع داشتم . اگه لطف کنید خیلی ممنون میشم.

 66. ali.a.zade گفت:

  سلام
  از دوست عزیزی که زحمت این پایان نامه و هم چنین اپلود اونو کشیده تشکر می کنم. علاوه بر کاری مهمی که توی پروژه انجام شده، یکی از پر زحمت ترین کارها برای بحث تئوری پردازی تهیه پرسشنامه و چمع اوری اطلاعات هست که توی این پروژه واقعا روش کار شده و من از تهیه کننده تشکر ویژه می کنم.
  از دوست نویسنده خواهش می کنم که اطلاعات خام پرسشنامه هایی که جمع آوری کردن رو برای تحلیل و مدلسازی جدیدتر/بیشتر بهم ارسال کنن. (اگه فایل اکسل باشه که عالی میشه)
  ایمیل من:
  aaizade@hotmail.com

 67. sina گفت:

  سلام. به اشتراك گذاشتن مطالب علمي كار قشنگيه. وقتي نظرات را ميخوندم بيشترين حسي كه بهم دست داد استيصال دانشجوياني بود كه دنبال پايان نامه ميگردند. اميدوارم اونا هم به خواستشون برسن. باي

 68. رزگار گفت:

  salam khaste nabashid
  vaghean ke saite jalebi darid dastetoon dard nakone
  man ie maghale ba mozoe karbord mantegh va systemhaie fazy dar shabakehaie baine jadeei mikhastam khaili mamnoon

 69. هلیا گفت:

  سلام.امکانش هست فایل word رو برام میل کنید؟
  blueskysh69@yahoo.com

 70. ع. حیدری گفت:

  salam mamnoonam az site mofidetoon,man maghale ba mozoe top toye reshteye it management mikhastam,age lotf konid mamnoon misham

 71. مهران گفت:

  |سلام رشته ICT هستم اگه پروژه ای واسه این رشته دارید برام بفرستید فقط فوری.ممنون

 72. احمد گفت:

  با تشکر از زحماتتون
  لطفا در صورت امکان فایل ورد پایان نامه محسن حسن بیگی رو ایمیل بزنید

 73. علی گفت:

  با سلام لطفا در خصوص pmo (دفتر مدیریت پروژه)یک پروپوِزال درسی نیاز دارم متشکرم

 74. پرويز گفت:

  باسلام وخسته نباشيد من پايان نامه با موضوع بهاي تمام شده مقطوعات جنگلي نياز دارم اگه ممكنه برام ارسال كنيد ممنونم

 75. زاهده گفت:

  دست شما درد نكنه اگه ممكنهword آن را برام ايميل كنيد همچنين ممنون ميشم اگه مطلبي ويا پرسشنامه ايي راجع به تسهيم دانش داريد برم بفرستيد.پايان نامه ام با اين موضوع است.

 76. azita گفت:

  سلام
  اگركسي پروژه مهندسي نرم افزار داره لطفا براي من ارسال كنه ممنون ميشم
  a-mohebbi@cao.ir

 77. فرزانه گفت:

  با سلام به همه دوستان
  اگه کسی پروژه ایی در مورد تجارت الکترونیک electronic commerce داره ممنون می شم برام ارسال کنه .

 78. مریم گفت:

  باسلام من نیاز به پایان نامهمیزان استفاده از تکنولوژی آموزشی در مدارس را دارم با تشکر

 79. مهندس سبهانی گفت:

  با سلام
  خدمت شما دست اندکاران این سایت شما زکات علم خود را پرداخت نموده اید.این کار شما خداپسندانه است وجهادی است در راه انتشار علم برای شما ارزوی توفیق روز افزون را دارم
  با تشکر
  سبهانی از دیار ولایت(سوسنگرد)

 80. reza گفت:

  شماها واقعا حالتون خوبه؟!! چیز دیگه ای نمیخواین واستون بفرستن؟!! تعارف نکنینا

 81. مهنا دارابادی گفت:

  با سلام پایان نامه خیلی خوبی بود بی زحمت فایل وردش را اگه میشه برام ارسال کنید ممنونم .

 82. Roya گفت:

  باسلام،لطفآ اطلاعاتی در مورد کار با نرم افزار حسابداری پارسیان را برام ایمیل کنید.Mr30

 83. مهرداد گفت:

  با سلام و خسته نباشی از زحمات بی دریق شما .
  میشه نسخه ورد این پایان نامه رو برام ارسال کنید . من از کاربران اعضا هستم .
  با تشکر

 84. تینا گفت:

  سلام با تشکر از پایان نامه فوق العاده خوب و مفیدتون ممکنه فایل ورد این پایان نامه رو برام ایمیل کنین ممنونم
  moshiri_tina@yahoo.com

 85. امیر محمد گفت:

  سلام من نیاز فوری به پایان نامه با عنوان سیستم عامل windowos 2008 serverو configuration دارم .مرسی فوری فوری

 86. مهناز گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر از سایت مفیدتون لطفا در صورت اممکان فایل ورد این پایان نامه را برام ایمیل کنید در حد اورژانسی به آن نیاز دارم.متشکرم

 87. افی گفت:

  با سلام
  پایان نامه عالیه از سایتتون و همچنین فرستنده این پایان نامه کمال تشکر رو دارم
  با ارزوی موفقیت