• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

انواع داده ها data types

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر – درخت کشف منبع ردپا در محیط گرید

تاریخ : ۳۱ تیر ۱۳۹۱

انواع داده ها data types

عنوان پایان نامه :  درخت کشف منبع ردپا در محیط گرید

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  در این پایاننامه ما یک الگوریتم جدید پیشنهاد می کنیم و آن استفاده از یک درخت وزن دار براي کشف منبع است. ما از یک نقشه بیتی که تعداد خانه هاي آن به نسبت تعداد صفت هاي موجود براي هر منبع است استفاده می کنیم. در واقع ما در این درخت در هر گره ردپایی از منابع موجود در فرزندان یا نسل هاي آن گره را خواهیم داشت و در نتیجه با رسیدن درخواست کاربر به هر یک از این گره ها در صورت وجود این منبع درخواست شده در فرزندان یا نسل ها، ما با استفاده از این ردپا می توانیم به صورت مستقیم و بدون مراجعه به گرههاي اضافی و ایجاد ترافیک غیرضروري به گرههاي که این منبع را در اختیار دارد دست پیدا کنیم. واژگان کلیدي : درخت وزن دار ، کشف منبع ، نقشه بیتی ، ردپایی در هر گره از فرزندان ، نسل هاي گره.

 فهرست :

چکیده فارسی

مقدمه

فصل اول

مقدمه اي بر گرید و بحث کشف منبع در آن

 مقدمه

 مروري بر گرید

 آشنایی با مسائل و چالشهاي مهم موجود در گرید

 مفهوم کشف منبع در گرید

 روشهاي استفاده شده براي کشف منبع در گرید

 دید کلی از روش پیشنهادي خودمان

 خلاصه و نتیجهگیري

فصل دوم

بررسی کارهاي مربوطه در زمینه کشف منبع

 مقدمه

   کشف منبع در گرید با استفاده از Rerouting Tables

   روش پیشنهادي LI  براي کشف منبع در محیط گرید

 کشف منبع با استفاده از مقادیر اعتبار براي سازمانهاي مجازي

 روش کشف منبع با استفاده از نقشه بیتی در گرید

 سایر روشهاي کشف منبع

 تفاوت روش پیشنهادي خودمان با روشهاي بحث شده

 نتیجه گیري

فصل سوم

ارائه الگوریتم پیشنهادي

 مقدمه

توصیف نقشههاي بیتی استفاده شده در الگوریتم

 تشکیل درخت و توصیف الگوریتم

 الگوریتم کشف منبع پیشنهادي  (FRDT)

 الگوریتم به روز رسانی

 بهبود روش در یک محیط گرید واقعی

 پیچیدگی مکانی و زمانی

 خلاصه و نتیجهگیري

فصل چهارم

نتایج شبیه سازي

 مقدمه

 نتایج شبیه سازي

 نتیجهگیري

فصل پنجم

  مقدمه اي بر vhdl

 فاکتورهاي قابل ملاحظه در ارزش vhdl

 تعریف ورودي و خروجی

 تحلیل یک برنامه vhdl

  انواع داده ها data types

 تعریف فیزیکی یک نوع داده

فصل ششم

نتیجهگیري و کارهاي آینده

 نتیجهگیري

 کارهاي آینده

فهرست منابع (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی)

منابع فارسی