• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

جامعه پذیری

دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانها در استفاده از خدمات مشاوره

تاریخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۱

جامعه پذیری

عنوان پایان نامه :  بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانها در استفاده از خدمات مشاوره

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : این تحقیق به منظور بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهرستان کوهدشت در مورد استفاده از خدمات مشاوره و راهنمایی انجام شده و اینکه ایا بین موفقیت تحصیلی و راهنمایی شغلی دانش آموزانی که از خدمات  مشاوره و راهنمایی استفاده کرده اند و گروهی که استفاده نکرده اند  ، تفاوت معنادار وجود دارد ؟ آیا بین موفقیت تحصیلی و راهنمایی شغلی دانش آموزانی که از خدمات مشاوره استفاده کرده اند و گروهی که استفاده نکرده اند ؛ از لحاظ رشته تحصیلی و سن  تفاوت معناداری وجود دارد ؟ روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری تمامی دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 88-87 به تحصیلی اشتغال داشته اند  که تعداد آنها 2524 نفر بود شامل دو گروه ، گروهی که از راهنمایی و مشاوره استفاده کرده اند و گروهی که استفاده نکرده اند ، از گروه اول 35 نفر و از گروه دوم 65 نفر به روش تصادفی طبقه بندی نمونه گیری شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .  به همین منظور پرسشنامه ای با مقیاس چند درجه ای دیکرت تهیه شده است . برای تعیین اعتبار پرسشنامه ، ضریب آلفای کرونباخ گردیده است .  و همچنین از آزمون های T و ANOVA و Scheffe ( شفه) برای تجزیه و تحلیل فرضیات استفاده شده است .

فهرست :

فصل اول : مقدمات و کلیات

–               مقدمه

–               بیان مسئله

–               اهداف تحقیق

–               ضرورت و اهمیت تحقیق

–               حدود طالعاتی

فصل دوم: مبانی نظری

–               بخش اول سابقه تاریخی

–               مقدمه

–               سابقه تاریخی راهنمایی و مشاوره

–               راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

–               راهنمایی و مشاوره  شغلی در ایران

–               راهنماییی و مشاوره در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی

–               راهنمایی و مشاوره بعد از انقلاب اسلامی

–               انجمن مشاوران ایران

بخش دوم: رویکردهای راهنمایی و مشاوره

–               جامعه پذیری

–               تعریف جامعه پذیری

–               هدفهای جامعه پذیری

–               آموزش و پرورش در جامعه شناسی امیل دورکیم

–               نظریه ها و کارکردهای مشاوره

–               مشاوره مراجع محوری

–               مشاوره عقلانی – عاطفی ( الیس )

–               نظریه های روان تحلیلی

–               مشاوره فردی ( آدلر)

بخش سوم: راهنمایی و مشاوره و انواع آن

–               تعریف راهنمایی

–               تعریف مشاوره

–               تفاوت راهنمای و مشاوره

–               تعریف راهنمایی شغلی و حرفه ای

–               تفاوت راهنمایی شغلی و مشاوره شغلی

–               اهداف راهنمایی و مشاوره

–               هدفهای راهنمایی تحصیلی

–               هدفهای راهنمایی شغلی

–               ضرورت راهنمایی و مشاوره

–               انواع راهنمایی

–               مشاوره تحصیلی در دبیرستان

–               اصول اساسی راهنمایی

–               وظایف مشاوره تحصیلی

–               اهم وظایف مشاوران

–               نقش مشاوران در امور تحصیلی

–               نقش مشاوران در پیشرفت شغلی

–               فرضیات تحقیق

–               تعاریف عملیاتی

بخش چهارم: تحقیقات انجام شده

– تحقیقات داخلی

– تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

–               مقدمه

–               روش تحقیق

–               جامعه آماری

–               روش نمونه گیری

–               ابزار گردآوری اطلاعات

–               اعتبار پرسش نامه

–               روش گردآوری اطلاعات

–               روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : یافته های تحقیق

–               مقدمه

–               اطلاعات توصیفی

–               الف:اطلاعات عمومی مربوط به نمونه

–               توضیع سنی واحدهای نمونه

–               توضیع واحدهای نمونه بر حسب رشته تحصیلی

–               توضیع واحدهای نمونه بر حسب میزان تحصیلات

–               توضیع واحد های نمونه بر حسب معدل سال گذشته

–               ب:اطلاعات مربوط به هر گروه از واحد های نمونه

–               ج:میانگین و انحراف استاندارد سوالات پرسشنامه

–               د:چگونگی پاسخگویی نمونه های هر گروه به سوالات پرسشنامه

–               یافته های تحلیلی

–               بررسی فرضیات

–               آزمون t برای فرضیه اصلی

–               آزمون F برای فرضیه فرعی 1

–               آزمون F برای آزمون فرعی 2