• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

عدالت سازمانی

دانلود مقاله بررسی تأثير عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

تاریخ : ۲۷ مرداد ۱۳۹۲

عدالت سازمانی

 

عنوان مقاله :  بررسی تأثير عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

 قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :    هدف مقاله حاضر بررسی تأثير عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی مي باشد. در این پژوهش تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای بر خشنودی شغلی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان و همچنین تأثیر خشنودی شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن شامل نوع دوستی، نزاکت، وجدان، جوانمردی و رفتار مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماري پژوهش حاضر کارکنان سازمان مورد مطالعه به تعداد  249 نفر می باشد. حجم نمونه ی آماري بر اساس فرمول کوکران، 152 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش نامه   مي باشد. روايي پرسش نامه به صورت صوری است. پايايي پرسش نامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برای سؤال های عدالت سازمانی و خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرسش نامه به ترتیب با اعتبار 946/0 و 917/0 و 845/0 مورد تأیید قرار گرفته است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون های r پیرسون و رگرسيون دو متغيره استفاده شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است كه عدالت سازمانی و ابعاد سه گانه ی آن بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین خشنودی شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد پنج گانه ی آن در سازمان مورد مطالعه تأثير دارد.

فهرست :

چکیده

مقدمه

عدالت سازمانی

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

عدالت مراوده ای (تعاملی)

خشنودی شغلی

رفتار شهروندی سازمانی

آموزش و توسعه

تأثیر عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

خشنودی شغلی

عدالت توزیعی بر رفتار شهروندی سازمانی

تأثیر عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی

تأثیر عدالت مراوده ای بر رفتار شهروندی سازمانی

پیشینه ی تحقیقات انجام یافته

چارچوب نظری پژوهش

روش شناسی پژوهش

فرضيه های پژوهش

یافته های پژوهش

توصیف آماری سؤال های دموگرافیکی

توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه ی آماری

تجزيه و تحليل استنباطي داده هاي آماري

بحث و نتيجه گيری

پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق

عدالت توزیعی

پيشنهادها براي محققان آتي