• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

عملیات آستانه گیري دو گانه

دانلود پایان نامه روشهای تشخیص لبه در تصاویر

تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۲

عملیات آستانه گیري دو گانه

 

عنوان پایان نامه :  روشهای تشخیص لبه در تصاویر

 قالب بندی :   PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : در این پایان نامه سعی شده است کاربردهاي مختلف پردازش تصویر که از جمله کاربرد در صنعت ,هواشناسی,شهر سازي ,کشاورزي,علوم نظامی و امنیتی ,نجوم و فضا,فضانوردي ,پزشکی ,فناوري علمی ,باستان شناسی,سینما ,تبلیغات , اقتصاد, زمین شناسی و روانشناسی میباشد مختصرا مورد بحث قرار گیرد…سپس مراحل پردازش تصویر بیان شده و انواع پردازش تصویر که به چند صورت میباشد. در ادامه, عملیات مختلفی که بر روي تصویر صورت میگیرد را بیان کردیم از قبیل:جمع دو تصویر,تفریق دو تصویر, مکمل گیري,میانگیري از تصویر,ترمیم تصویر,هیستوگرام تصویر,نواري شدن,خطوط جا افتاده,بالا بردن دقت عکس, ارتقآي تصویر و عملگر کانولوشن. در فصل بعد فیلتر کردن تصویر و طراحی فیلترهاي مختلف از قبیل: فیلتر میانگین ماتریس مربعی,فیلتر میانگین ماتریس گرد,فیلتر لاپلاس,فیلتر پایین گذر گوسی,فیلتر حرکت دهنده,فیلتر تقویت لبه,فیلتر لبه افقی و عمودي,فیلتر افزایش دهنده نور و لبه را خواهیم داشت.و سپس به مفهوم تشخیص لبه,آشکار سازي لبه و ویژگی لبه خواهیم پرداخت و در نهایت روشهاي تشخیص لبه در تصاویر که با استفاده از تکنیک فازي,ضرایب شبکه عصبی گیبر و اتوماتاي یادگیر سلولی ناهمگام باز را شرح میدهیم.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

کاربردهاي پردازش تصویر

کاربرد در صنعت

کاربرد در هواشناسی

کاربرد در شهر سازي

کاربرد در کشاورزي

کاربرد در علوم نظامی و امنیتی

کاربرد در نجوم و فضا نوردي

کار برد در پزشکی

کاربرد در فناوریهاي علمی

کاربرد در باستان شناسی

کاربرد در تبلیغات

کاربرد در سینما

کاربرد در اقتصاد

کاربرد در روانشناسی

کاربرد در زمین شناسی

فصل دوم

مراحل پردازش تصویر

مرحله اول (دریافت تصویر ورودي)

مرحله دوم(پیش پردازش تصویر )

مرحله سوم(پردازش تصویر)

مرحله چهارم(آنالیز تصویر)

فصل سوم

انواع پردازش تصویر

  Point Process

  Area Process

  Geometric Process

   Frame Process

مقادیر پیکسلها

دقت تصویر

فصل چهارم

عملیات مختلف بر روي تصاویر

جمع دو تصویر

تفریق دو تصویر

مکمل کردن تصویر

میانگیري از تصویر

ترمیم تصویر

نواري شدن

خطوط از جا افتاده

هیستوگرام تصویر

بالا بردن دقت عکس

ارتقآي تصویر و عملگر کانولوشن

افزایش تباین از طریق امتداد اعداد

فصل پنجم

فیلتر کردن تصویر

طراحی فیلتر

طراحی فیلتر میانگین ماتریس مربعی

طراحی فیلتر میانگین با ماتریس گرد

طراحی فیلتر پایین گذر گوسی

طراحی فیلتر لاپلاس

طراحی فیلتر حرکت دهنده

طراحی فیلتر تقویت لبه

طراحی فیلتر لبه افقی و عمودي

طراحی فیلتر افزایش دهنده شدت نور و لبه ها

فصل ششم

تشخیص لبه و مفهوم آن

تعریف لبه

ویژگی لبه

آشکار سازي لبه

فصل هفتم

روشهاي تشخیص لبه

تشخیص لبه با استفاده از تکنیک فازي

پردازش تصویر فازي

مجموعه و توابع عضویت فازي

تعریف قوانین مرجع

نتیجه گیري

تشخیص لبه با استفاده از اتوماتاي یادگیر سلولی ناهمگام باز

اتوماتاي سلولی

اتوماتاي یادگیر

اتوماتاي یادگیر سلولی

عملکرد اتوماتاي یادگیر سلولی

اتوماتاي یادگیر سلولی ناهمگام باز

تشخیص لبه با استفاده از اتوماتاي یادگیر سلولی ناهمگام باز

آزمایش

نتیجه گیري

تشخیص لبه با استفاده از ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی

تقسیم بندي درخت چهارتایی

تشخیص لبه در دامنه تبدیل گیبر

مشخصه هاي ضریب گیبر

روشهاي پیشنهادي توسط شبکه عصبی براي تشخیص لبه

نتیجه گیري

فصل هشتم

استفاده از روش تشخیص لبه براي محاسبه پارامتر سطح در استاندارد PASI

مقدمه

روش پیشنهادي

بررسی دقت روش پیشنهادي

نتیجه گیري

مراجع و منابع

فهرست اشکال

 جدول مقایسه انواع تصویر بر اساس تعدا بیت

 حاصل جمع دو تصویر

مغز نرمال و بیمار را به همراه حاصل تفریق   PET  تصویر عکس اسکن

 شکل مکمل کردن تصویر

 شکل حاصل میانگین گیري از تصاویر

 شکل دانه هاي برنج

 نمودار هیستوگرام دانه هاي برنج

 بالا بردن دقت عکس

 تصویر ماسک اعمال شده بر روي پیکسلها

 مقادیر پیکسل تصویر اصلی

 تصویر کشیده شده

 شکل پیکسلهاي تیز ، پیکسلهاي آرام تصویر

 نمونه تصویري از فیلتر تیز کننده

 فرم استفاده از فیلتر تصویر

  نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر disk

 نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر گوسی

 نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترلاپلاس

 نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترحرکت دهنده

 نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر prewitt

 نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر sobel

 نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترافزایش دهنده شدت نور ولبه ها

 جدول آشکار سازي داده ها در یک بعد

 نمودار پردازش تصویر فازي

 نمودار توابع عضویت فازي

 نمودار ارتباط بین اتوماتاي یادگیر و محیط

 شکل نزدیکترین همسایگی در اتوماتاي یادگیر سلولی

 شکل عملکرد اتوماتاي یادگیر سلولی

 توزیع گوسین

کلیشه فیلتر گاوسی

شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتاي یادگیر سلولی ناهمگام باز(تفضلی)

شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتاي یادگیر سلولی ناهمگام باز

شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتاي یادگیر سلولی ناهمگام باز

 مقایسه اپراتور کنی و سوبل با اتوماتاي یادگیر سلولی پراکنده بر روي تصویر با نویز

 نمایش درخت چهار تایی

 جدول ضرایب گیبر در یک بلوك

 ارتباط بین الگوها ي لبه و مشخصه یگیبر مربوط به آنها {لبه عمودي” لبه افقی” لبه مورب  درجه “لبه مورب  درجه }

 شکل پلاریته و محل لبه هاي مختلف عمودي

 تشخیص لبه هاي تصویر توسط ضرایب گیبر

 تشخیص لبه هاي تصویر توسط الگوریتم سوبل

 تشخیص لبه هاي تصویر توسط ضرایب گیبر

 تشخیص لبه هاي تصویر توسط الگوریتم سوبل

 نمونه پلاکهاي پوستی بیماران

  جدول PASA

  نمودار فضاي رنگی CIELAB

 انتخاب ناحیه مورد علاقه

 حذف نویز از تصاویر

در فضاي رنگی   A  انتقال مولفه

 صاف کردن تصویر با فیلتر گاوسی

محاسبه مشتق تصویر فیلتر شده

 تصویر پس از اعمال سرکوب

 عملیات آستانه گیري دو گانه

 نتیجه اجراي روش پیشنهادي برروي صورت

 جدول صحت کار بر روي تصویر بیماران

 مقایسه با روشهاي دیگر