• دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان
  • اشتراک فایل توسط پدید آورندگان جهت استفاده علمی دانشجویان و علاقه مندان
  • امکان ارسال لینک پروژه های جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورد دار تعداد اعضا با بیش از 270 هزار عضو فعال
  • منتخب بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در جشنواره وب ایران

فاعل جاندار غیر انسان

دانلود پایان نامه ترجمۀ ماشینی انگلیسی به فارسی‎

تاریخ : ۱۷ اسفند ۱۳۹۱

فاعل جاندار غیر انسان

 

عنوان پایان نامه :  ترجمۀ ماشینی انگلیسی به فارسی‎

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : با افزودن مفهوم ویژگی ویکسان سازي ویژگیها به دستورمستقل از متن،مفهوم دستور یکسان سازي ایجاد می شود که داراي قدرت مدل سازي بالاتري نسبت به دستور مستقل ازمتن خواهد بود. این افزایش سبب شده است که از آن دستور بتوان در کاربردهاي وسیعی از حوزة پردازش زبان طبیعی مانند پردازش معنایی وترجمه ماشینی استفاده کرد. کارهاي مشابهی با استفاده از این دستور در کاربرد ترجمۀ ماشینی انگلیسی به فارسی صورت گرفته است.در این مقاله نمونۀ دیگري از کاربرد دستور یکسان سازي در ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی ذکر می شود که علاوه برآنکه دستور مذکور در تحلیل نحوي استفاده می شود، از قواعد یکسان سازي به منظور انتقال به ساختار زبان مقصد نیز استفاده می شود. در واقع ترجمۀ جمله ها خود در قوانین یکسان ساز تولید می شود. و نیز بازنمایی دستور زبان را میتوان مهمترین فاز در سامانه هاي پردازش زبان طبیعی بهشمار آورد. دستورهاي به کاررفته در این سامانه ها عموماً دستورهاي مبتنی بر واحد یا ساختاري اند که میکوشند جمله را با تجزیه به واحدهاي ریزتر تحلیل کنند. روش تجزیه چارت یکی از سریعترین روشهاي تجزیه است که تمام تجزیه هاي ممکن یک جمله را به طور همزمان به دست میآورد و نیازي به عقبگرد ندارد. در این مقاله ضمن به کارگیري روش تجزیۀ چارت براي تحلیل نحوي جملههاي زبان انگلیسی،سعی شده است که دانش ترجمه مستقل از الگوریتم ترجمه باشد، تا در نتیجه بتوان تنها با معرفی دانش لازم و با حداقل تغییرات، از هر زبان دلخواه مبدأ به هر زبان دلخواه مقصد ترجمه کرد. دانش ترجمه توسط زبانی که آن را زبان بازنمایی دستور نامیده ایم بیان میشود.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تاریخچه

دستور زبان

واژگان و ساختواژه

بازنمایی دستور زبان فارسی

پردازش معنایی جمله هاي زبان فارسی

معرفی دستور پیوندي

نماد گذاري دستورهاي پیوندي

استفاده از دستور پیوندي براي بازنمایی قواعد فارسی

گوناگونی هاي گروه فعلی

دستگاه هاي مختلف فعلی

مطابقۀ فعل و فاعل

فاعل بیجان

فاعل جاندار غیر انسان

مسندالیه انسان

مطابقت افعال

روش ترجمه انگلیسی به فارسی

روش تجزیۀ چارت

استفاده از دستور یکسان سازي براي ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

استفاده از حساب لامبدا  در ترجمه

نتیجه گیري و منابع